Aastakoosolek 03.06.2017

Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 03.juunil 2017 toimunud

üldkoosoleku protokollist

 

Päevakord:

I  Seltsi 2016 a tegevuse ülevaade ja sellele hinnangu andmine.

II  Seltsi 2016. aasta majandusaasta aruande arutelu ning kinnitamine.

III  Ettepanekud Ed. Ahrensi mälestussamba avamise päeva ürituste kohta ja selle sündmusega seonduva kavandamine.

IV  Seltsi edasise tegevuse kavandamine.

V  Tutvumine Ahrensi platsil ja Villa Ahrensis tehtud töödega.

VI  Seltsi juhatusest.

VII  Kohapeal tekkivad küsimused.

 

Kuulati/otsustati

I  Seltsi 2016 a tegevuse ülevaade ja sellele hinnangu andmine.

Seltsi tegevusest 2016. aastal tegi ettekande Seltsi esimees Sulev Valdmaa. Toimus arutelu. Otsustati hinnata Seltsi tegevust hindega "väga hea".

 

II  Seltsi 2016. aasta majandusaasta aruande arutelu ning kinnitamine.

Majandusaasta aruanne on koostatud hea raamatupidamistava kohaselt elukutselise raamatupidaja poolt. Otsustati Seltsi majandusaasta aruanne kinnitada ja esitada see Äriregistrile.

 

III  Ettepanekud Ed. Ahrensi mälestussamba avamise päeva ürituste kohta ja selle sündmusega seonduva kavandamine.

Eelmise ja ka käesoleva aasta tegevused on nii või teisiti seotud E. Ahrensi mälestusmärgi püstitamisega. Tõdeti, et raha kogumise kampaania on edukalt lõppenud. Otsustati Eduard Ahrensi mälestusmärk avada Kuusalu kiriku koguduse kaitsepühaku Laurentsiuse päeval, neljapäeval 10. augustil 2017. Arutati läbi avamispäeva kava. Eduard Ahrensi mälestusmärgi avamise ettevalmistava töö hindas koosolek üksmeelselt väga heaks.

 

IV  Seltsi edasise tegevuse kavandamine.

Edaspidise tegevusena on tähtis mälestusmärgi ning kogu kompleksi kindlustamine. Kindlustusjuhtumite huvides peaks mälestusmärk kuuluma era- või juriidilisele isikule, kelle maal see asub. Otsustati mälestusmärk valmimise järel üle anda EELK Kuusalu kogudusele, kelle maal see seisma hakkab. Otsustati alustada tegevust Eduard Arensi postmargi väljaandmiseks.

Rõhutati Seltsi kaasalöömise vajadust valmivas Villa Ahrensis tegevuste käivitamisel.

 

V  Tutvumine Ahrensi platsil ja Villa Ahrensis tehtud töödega.

Tutvuti Ahrensi platsil tehtuga ning "külastati" Kuusallu toodud Ed Ahrensi pronkskuju tema ajutises peatuspaigas. Nähtu pälvis heakskiitu.

 

VI  Seltsi juhatusest

Otsustati, et Seltsi juhtimises muudatusi ei tehta.