Aastakoosolek 18.06.2016

 

Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 18. juunil 2016 toimunud

üldkoosoleku protokollist:

 

Päevakord:

I   Seltsi 2015. a tegevusele hinnangu andmine ja majandusaasta aruande arutelu ning kinnitamine

II  E. Ahrensi mälestusmärgiga seonduvad toimingud ja perspektiivid

III  Edasise tegevuse kavandamine

IV  Kohapeal tekkivad küsimused

 

I  Seltsi 2015 a tegevuse hinnangu andmine ning majandusaasta aruande arutelu ning kinnitamine

Otsustati kinnitada seltsi 2015. aasta majandusaasta aruanne ja hinnata seltsi tegevus väga heaks.

Seltsi tegevuses tõsteti esile 31. märtsil 2015 Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia saalis korraldatud konverentsi “Kummardus Ahrensile” ja jõupingutusi rahaliste vahendite hankimisel Eduard Ahrensi mälestusmärgi jaoks. Vahendite osas on kogutud summa, mis on vajalik kunstnike töö eest tasumiseks. Selts osales Lendurite kivi mälestuspäeva ja lauritsapäeva ürituste läbiviimises.

 

II E. Ahrensi mälestusmärgiga seonduvad toimingud ja perspektiivid

Jätkata rahaliste vahendiute kogumist Eduard Ahrensi mälestusmärgi tööde teise etapi jaoks. Otsustati pöörduda otse institutsioonide poole, kelle nimi peaks soovitavalt olema annetuse tegijana mälestusmärgile kantud.

 

III Edasise tegevuse kavandamine

1. Seltsi põhitegevusteks on jätkuvalt Eduard Ahrensi mälestusmärgi püstitamisega seonduv.

2. On vaja jätkata kodukoha uurimise ja tutvustamisega Seltsi kodulehel. Uuteks teemadeks võiks kodulehel olla kihelkonna allikate ja teiste veekogude tutvustamine, kodukandi muinsus- ja looduskaitsealuste objektide tutvustus, eluslooduse/taimeriigi tutvustus.

3. Selts peaks aitama kaasa Kuusalu vana pastoraadist tuleviku kujundamisele.

4. Selts toetab ka 2016. aastal tegudega igaaastast üritust Lendurite kivi juures.

5. Panustatakse lauritsapäeva läbiviimisse.

6. Peeti vajalikuks üldsuse senisest rohkemat teavitamist Seltsi tegevusest ja saavutustest.

 

IV Kohapeal tekkivad küsimused

Otsustati muuta MTÜ Laurenstiuse Selts liikmemaksu.