Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING LAURENTSIUSE SELTS PÕHIKIRI

1.Üldsätted

1.1.Mittetulundusühingu (edaspidi „Ühing”) nimeks on MTÜ Laurentsiuse Selts(lühendatult LS).

1.2.Ühingu asukohaks on Kuusalu tee 23, 74601, Kuusalu vald, Harjumaa, EestiVabariik.

1.3.Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei võiolla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.4.Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevusesjuhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudestõigusaktidest.

1.5.Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

1.6.Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb sama aasta 31. detsembril.

2.ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1.Ühingu tegevuse eesmärgiks on:

2.1.1.Kuusalu kihelkonna piirkonna igakülgse arengu edendamine;

2.1.2.Kuusalu kihelkonna piirkonna ajaloolise pärandi kogumine, säilitamine ningselle eest seismine ja vastavate trükiste avaldamine;

2.1.3.kohaliku elu aktiviseerimine ja mitmekesistamine;

2.1.4.kultuuriürituste läbiviimine;

2.1.5.Ühingu liikmete abistamine nende olmetingimuste parandamisel;

2.1.6.omanikuväärikuse, keskkonnateadlikkuse, heanaaberlikkuse, kohaliku elu turvalisuse ja omandi kaitse tahte kultiveerimine;

2.1.7.loodussäästliku heakorra teostamine;

2.2.Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks Ühing:

2.2.1.teeb koostööd kohaliku omavalitsuse ja Mittetulundusühingute Liiduga;

2.2.2.arendab koostööd piirkonna teiste mittetulundusühingutega;

2.2.3.loob sidemeid teiste isikute, ühenduste ja organisatsioonidega välismaal;

2.2.4.Ühingu liikmetele enesetäiendamiseks ja täiendõppeks võimaluste loomine;

2.2.5.korraldab Ühingu liikmete ühisettevõtmisi sh talguid, nõu- ja õppepäevi,näitusi, näitusmüüke, oksjoneid, laatu jne. kaasates seejuures ka teisi

asjast huvitatud era - ja juriidilisi isikuid;

3.LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.Liikmed:

3.1.1.Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib osaledaÜhingu tegevuses ja tunnistab Ühingu põhikirja;

3.1.2.liikmeks võetakse isik avalduse alusel juhatuse otsusega. Juhatus teebotsuse l kuu jooksul arvates avalduse saamisest;

3.1.3.liikme õigused ja kohustused tekivad juhatuse otsuse tegemise päevast;

3.1.4.Ühingustväljaastumise soovist teatab liige kirjalikult juhatusele üks kuu ette,kes edastab avalduse üldkoosolekule lahendamiseks.

3.2.Liikme õigused:

3.2.1.võtta hääleõigusega osa ise või oma esindaja kaudu või koos esindajagaÜhingu üldkoosolekutest;

3.2.2.võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest ja ettevõtmistest, nendeelluviimisest, ülesannete täitmisest;

3.2.3.valida ja olla valitud Ühingu organitesse;

3.2.4.saada organitelt täielikku informatsiooni ühingu tegevuse kohta;

3.2.5.esitada ettepanekuid kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

3.2.6.jääda otsustamisel eriarvamusele ning nõuda selle protokollimist;

3.2.7.loobuda Ühingu poolt pakutavate teenuste kasutamisest;

3.2.8.lahkuda oma avalduse alusel Ühingu liikmeskonnast;

3.2.9.isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust Ühingu varale.

3.3.Liikme kohustused:

3.3.1.Ühingu liikmed peavad täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganiteõiguspäraseid otsuseid;

3.3.2.igati aitama kaasa Ühingu tegevuse eesmärgi saavutamiseks;

3.3.3.üldkoosoleku otsusega võib Ühinguliikmetele kehtestada täiendavaidkohustusi, kuidselliste kohustuste vastuvõtmise poolt peavad hääletama kõikkoosolekul viibivad liikmed, kusjuures koosolekul peavad viibima ka liikmed,kellele vastavkohustus pannakse.

4.ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUS JA VARA

4.1.Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgisaavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole seadusega või teisteõigusaktidega keelatud;

4.2.Ühing kasutab ja käsutab oma vara õigustoimingute teostamisel, mis on alusekstsiviilõiguste ja kohustuste tekkimiseks, muutmiseks, lõpetamiseks vastavaltüldkoosoleku otsusele;

4.3.Ühingu vara tekib liikmemaksudest ja muudest maksetest, kingitustest jaannetustest nende füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, kes soovivad toetadaÜhingut tema eesmärkide täitmisel, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest,kohaliku omavalitsuse poolt eraldatud vahenditest, Ühingu vara kasutamisest jategevusest saadavast tulust ning muudest laekumistest.

4.4.Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täielikuisemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

4.5.Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Liikme vastutus on piiratudtasutud liikmemaksu suurusega.

4.6.Vara valdamist, kasutamist ja säilimist ning rahaliste vahendite käsutamistkorraldabÜhingu juhatus põhikirjaliste ülesannete täitmiseks kooskõlas õigusaktide ja vastavaltüldkoosoleku poolt kehtestatud korrale.

4.7.Ühingu vara võõrandamine võib toimuda ainult üldkoosoleku otsusega, kui sellepoolt on 9/10 Ühingu registreeritud liikmetest.

5.JUHTIMINE, ÜLDKOOSOLEK JA JUHATUS

5.1.Üldkoosolek:

5.1.1.Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivadosaleda kõik Ühingu liikmed. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt 1 kordaastas;

5.1.2.üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, midaei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organipädevusse.

5.1.3.Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.1.3.1.Ühingu ühinemine ja jagunemine;

5.1.3.2.põhikirja muutmine;

5.1.3.3.eesmärgi ja selle saavutamise vahendite muutmine;

5.1.3.4.liikmemaksu suuruse kehtestamine;

5.1.3.5.sihtotstarbeliste maksete ja nende suuruse kehtestamine, kuid maksetesuurus ei või aastas ületada 10 (kümmet) liikmemaksu määra;

5.1.3.6.juhatuse liikmete valimine;

5.1.3.7.juhatuse või selle liikmete tagasikutsumine;

5.1.3.8.juhatuse pädevust ületades tehtud otsuse tühistamine;

5.1.3.9.muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

5.1.3.10.aastaaruande ja bilansi ning revisjoniaruande kinnitamine;

5.1.3.11.hinnangu andmine juhatuse tegevusele;

5.1.3.12.juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastunõudeesitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühinguesindaja määramine;

5.1.3.13.Ühingu töötaja tasustamise korra otsustamine;

5.1.3.14.muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjagaantud Ühingu teiste organite pädevusse;

5.1.4.üldkoosoleku otsused on avalikud ja avaldatakse Ühingu koduleheküljel;

5.1.5.Ühingu juhtorganiks on juhatus, kes üldkoosolekute vahelisel ajal esindabÜhingut ja kes juhib Ühingu põhikirjalist tegevust ja täidab käesolevapõhikirjaga talle pandud ülesandeid ning üldkoosoleku poolt delegeeritudõiguste ja kohustustepiires;

5.1.6.üldkoosolek valib demokraatlikel valimistel salajasel hääletamisel ühe- võikolme- või viieliikmelise juhatuse kolmeks aastaks;

5.1.7.Ühingu juhatuse liikmeid saab valida Ühingu liikmete seast. Juhatuse volituseaja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek.

5.2.Juhatuse ülesanded:

5.2.1.juhatusel ja juhatuse liikmetel on õigus taotleda enda tagasivalimist;

5.2.2.juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamiseseadusele ning omab aruandekohustust üldkoosoleku ees vastavaltseadusele;

5.2.3.juhatuse liikmed esindavad Ühingut kõikides õigustoimingutes ühiselt;

5.2.4.juhatuse liikme tagasikutsumiseks on vajalik vähemalt 50% Ühingu liikmetevõi nende esindajate osavõtt üldkoosolekul. Tagasikutsumise otsustabüldkoosolek salajasel hääletusel. Juhatuse liikme tagasikutsumise otsus onvastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 50% koosolekul osalenudliikmetest või nende esindajatest;

5.2.5.juhatuse liikme tagasikutsumist võib algatada, kui seda nõuavad vähemalt 10%Ühingu liikmetest;

5.2.6.tagasikutsumine tuleb vormistada kirjalikult ning esitada Ühingu juhatusele.Tagasikutsumisavalduse peab päevakorda võtma esitamisele järgnevalüldkoosolekul esimese päevakorrapunktina;

5.2.7.juhatuse liikme tagasiastumise või ühingust välja arvamise korral valibüldkoosolek uue juhatuse liikme järgmisel korralisel või erakorraliselüldkoosolekul;

5.2.8.juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik;

5.2.9.juhatuse liikmed, kes oma kohustuse rikkumisega on tekitanud kahjuÜhingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

6.ÜLDKOOSOLEKU TÖÖKORD

6.1.Üldkoosoleku töö vormiks on koosolek;

6.2.korralise või erakorralise koosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus;

6.3.erakorralise koosoleku kokkukutsumist võib taotleda ka Ühingu liikmete algatusel,kui seda on taotlenud vähemalt10% liikmetest;

6.4.korralisest üldkoosolekust tuleb juhatusel Ühingu liikmeid teavitada vähemalt 3nädalat enne üldkoosoleku toimumist ning erakorralisest üldkoosolekust vähemalt1 nädal enne. Teavitamine toimub läbi Ühingu kodulehekülje, e-postiga, postigavõitelefoni teel;

6.5.koosoleku kokkukutsujal on õigus koosolek kuulutada kinniseks. Kinnisekoosoleku ajal võivad koosoleku ruumis viibida vaid Ühingu liikmed või nendeesindajad ning koosolekukokkukutsujalt selleks loa saanud inimesed;

6.6.üldkoosolekut juhatab üks juhatuse liikmeist;

6.7.juhatus võib soovi korral valida üldkoosolekut juhatama ka teisi Ühingu liikmeid;

6.8.igal Ühingu liikmel on üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellelosaleb või on lihtkirjalike volituste alusel esindatud vähemalt 50% ühinguliikmeist. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel, kui konkreetse juhukohta pole põhikirjas sätestatud teisiti. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatudkvooruminõude tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus ühe nädalajooksul kokku uue üldkoosolekusama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädevotsuseid vastu võtma, sõltumataüldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetearvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 2/3Ühingu liikmetest;

6.9.hääletada saab otsuse poolt või vastu või jääda erapooletuks;

6.10.hääletamine Üldkoosolekul on avalik, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtudteisiti;

6.11.kõik koosolekul toimuvad isikuvalimised on salajased;

6.12.üldkoosoleku kokkukutsuja võib otsustada, et hääletus on salajane, kui seda nõuabenamus kohalolevatest Ühingu liikmetest;

6.13.kõiki üldkoosolekuid protokollitakse ja vastuvõetud otsused vormistatakse eraldiaktina;

6.14.üldkoosoleku protokoll ja otsused peavad olema tehtud kättesaadavaks kümnetööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

7.TEADETE AVALIKUSTAMINE

7.1.Juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude ühingu organite teated ühingu liikmeteleavalikustatakse üldkoosolekul.

7.2.Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmetele kaglobaalsete, üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu.

8.KONTROLL JA REVIDEERIMINE

8.1.Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste Ühingu organite tegevuse üle. Selle ülesandetäitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni ning võib määrata ka audiitorkontrolli.Revisjoni volituste aja ning selleks ajaks valitavate revisjonikomisjoni liikmetearvu otsustab üldkoosolek.

8.2.Revisjonikomisjoni liige ei pea olema Ühingu liige.

8.3.Revisjonikomisjoni liige ei tohi kuuluda juhatusse.

8.4.Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

8.5.Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil(revisjonikomisjonil) või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolliläbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

9.LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

9.1.Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2.Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või pankroti menetluses või liikmetearvu vähenemisel alla kahe või muu seadusega sätestatud suuruse võiüldkoosoleku võimetuse korral valida seaduses või põhikirjas ettenähtud organiteliikmeid või muulseaduses või põhikirjas ettenähtud juhul.

9.3.Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamiseks on vajalik vähemalt2/3 ühingu liikmete või nende esindajate osavõtt üldkoosolekul. Ühingulõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolthääletavad üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

9.4.Ühingu likvideerijaks on juhatus, kui seadusest ei tulene teisiti.

9.5.Ühingu tegevuse lõpetamise korral pärast võlausaldajate nõuete rahuldamistantakse Ühingu vara üle samalaadsete eesmärkidega ühingulevõi sihtasutusele,selle puudumisel kohalikule omavalitsusele või riigile.

10.LÕPPSÄTTED

10.1.Käesolev põhikiri on vastu võetud mittetulundusühingu Laurentsiuse Selts poolt29. aprillil 2010. a. üldkoosolekul.

10.2.Käesolev põhikiri jõustub selle vastuvõtmisel ning Ühing tegutseb Eesti Vabariigiseadustega ettenähtud korras.

29. aprillil 2010 a. Kuusalus

 

 

 
 
 
 


 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login