Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv

Laurentsiuse Seltsi põhikiri

 

MITTETULUNDUSÜHING LAURENTSIUSE SELTS PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi „Ühing”) nimeks on MTÜ Laurentsiuse Selts (lühendatult LS).

1.2. Ühingu asukohaks on Kuusalu tee 23, 74601, Kuusalu vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.

1.3. Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.4. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest õigusaktidest.

1.5. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

1.6. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb sama aasta 31. detsembril.

2. ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. Ühingu tegevuse eesmärgiks on:

2.1.1. Kuusalu kihelkonna piirkonna igakülgse arengu edendamine;

2.1.2. Kuusalu kihelkonna piirkonna ajaloolise pärandi kogumine, säilitamine ning selle eest seismine ja vastavate trükiste avaldamine;

2.1.3. kohaliku elu aktiviseerimine ja mitmekesistamine;

2.1.4. kultuuriürituste läbiviimine;

2.1.5. Ühingu liikmete abistamine nende olmetingimuste parandamisel;

2.1.6. omanikuväärikuse, keskkonnateadlikkuse, heanaaberlikkuse, kohaliku elu turvalisuse ja omandi kaitse tahte kultiveerimine;

2.1.7. loodussäästliku heakorra teostamine;

2.2. Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks Ühing:

2.2.1. teeb koostööd kohaliku omavalitsuse ja Mittetulundusühingute Liiduga;

2.2.2. arendab koostööd piirkonna teiste mittetulundusühingutega;

2.2.3. loob sidemeid teiste isikute, ühenduste ja organisatsioonidega välismaal;

2.2.4. Ühingu liikmetele enesetäiendamiseks ja täiendõppeks võimaluste loomine;

2.2.5. korraldab Ühingu liikmete ühisettevõtmisi sh talguid, nõu- ja õppepäevi, näitusi, näitusmüüke, oksjoneid, laatu jne. kaasates seejuures ka teisi asjast huvitatud era - ja juriidilisi isikuid;

3. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Liikmed:

3.1.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib osaleda Ühingu tegevuses ja tunnistab Ühingu põhikirja;

3.1.2. liikmeks võetakse isik avalduse alusel juhatuse otsusega. Juhatus teeb otsuse 1 kuu jooksul arvates avalduse saamisest;

3.1.3. liikme õigused ja kohustused tekivad juhatuse otsuse tegemise päevast;

3.1.4. Ühingust välja astumise soovist teatab liige kirjalikult juhatusele üks kuu ette, kes edastab avalduse üldkoosolekule lahendamiseks.

3.2. Liikme õigused:

3.2.1. võtta hääleõigusega osa ise või oma esindaja kaudu või koos esindajaga Ühingu üldkoosolekutest;

3.2.2. võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest ja ettevõtmistest, nende elluviimisest, ülesannete täitmisest;

3.2.3. valida ja olla valitud Ühingu organitesse;

3.2.4. saada organitelt täielikku informatsiooni ühingu tegevuse kohta;

3.2.5. esitada ettepanekuid kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

3.2.6. jääda otsustamisel eriarvamusele ning nõuda selle protokollimist;

3.2.7. loobuda Ühingu poolt pakutavate teenuste kasutamisest;

3.2.8. lahkuda oma avalduse alusel Ühingu liikmeskonnast;

3.2.9. isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust Ühingu varale.

3.3.Liikme kohustused:

3.3.1. Ühingu liikmed peavad täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite õiguspäraseid otsuseid;

3.3.2. igati aitama kaasa Ühingu tegevuse eesmärgi saavutamiseks;

3.3.3. üldkoosoleku otsusega võib Ühingu liikmetele kehtestada täiendavaid kohustusi, kuid selliste kohustuste vastuvõtmise poolt peavad hääletama kõik koosolekul viibivad liikmed, kusjuures koosolekul peavad viibima ka liikmed, kellele vastav kohustus pannakse.

4. ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUS JA VARA

4.1. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole seadusega või teiste õigusaktidega keelatud;

4.2. Ühing kasutab ja käsutab oma vara õigustoimingute teostamisel, mis on aluseks tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimiseks, muutmiseks, lõpetamiseks vastavalt üldkoosoleku otsusele;

4.3. Ühingu vara tekib liikmemaksudest ja muudest maksetest, kingitustest ja annetustest nende füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, kes soovivad toetada Ühingut tema eesmärkide täitmisel, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest, kohaliku omavalitsuse poolt eraldatud vahenditest, Ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust ning muudest laekumistest.

4.4. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

4.5. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Liikme vastutus on piiratud tasutud liikmemaksu suurusega.

4.6. Vara valdamist, kasutamist ja säilimist ning rahaliste vahendite käsutamist korraldab Ühingu juhatus põhikirjaliste ülesannete täitmiseks kooskõlas õigusaktide ja vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale.

4.7. Ühingu vara võõrandamine võib toimuda ainult üldkoosoleku otsusega, kui sellepoolt on 9/10 Ühingu registreeritud liikmetest.

5. JUHTIMINE, ÜLDKOOSOLEK JA JUHATUS

5.1. Üldkoosolek:

5.1.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt 1 kord aastas;

5.1.2. üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organi pädevusse.

5.1.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.1.3.1. Ühingu ühinemine ja jagunemine;

5.1.3.2. põhikirja muutmine;

5.1.3.3. eesmärgi ja selle saavutamise vahendite muutmine;

5.1.3.4. liikmemaksu suuruse kehtestamine;

5.1.3.5. sihtotstarbeliste maksete ja nende suuruse kehtestamine, kuid maksete suurus ei või aastas ületada 10 (kümmet) liikmemaksu määra;

5.1.3.6. juhatuse liikmete valimine;

5.1.3.7. juhatuse või selle liikmete tagasikutsumine;

5.1.3.8. juhatuse pädevust ületades tehtud otsuse tühistamine;

5.1.3.9. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

5.1.3.10. aastaaruande ja bilansi ning revisjoniaruande kinnitamine;

5.1.3.11. hinnangu andmine juhatuse tegevusele;

5.1.3.12. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

5.1.3.13. Ühingu töötaja tasustamise korra otsustamine;

5.1.3.14. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Ühingu teiste organite pädevusse;

5.1.4. üldkoosoleku otsused on avalikud ja avaldatakse Ühingu koduleheküljel;

5.1.5. Ühingu juhtorganiks on juhatus, kes üldkoosolekute vahelisel ajal esindab Ühingut ja kes juhib Ühingu põhikirjalist tegevust ja täidab käesoleva põhikirjaga talle pandud ülesandeid ning üldkoosoleku poolt delegeeritud õiguste ja kohustuste piires;

5.1.6. üldkoosolek valib demokraatlikel valimistel salajasel hääletamisel ühe- või kolme- või viieliikmelise juhatuse kolmeks aastaks;

5.1.7. Ühingu juhatuse liikmeid saab valida Ühingu liikmete seast. Juhatuse volituse aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek.

5.2. Juhatuse ülesanded:

5.2.1. juhatusel ja juhatuse liikmetel on õigus taotleda enda tagasivalimist;

5.2.2. juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamiseseadusele ning omab aruandekohustust üldkoosoleku ees vastavalt seadusele;

5.2.3. juhatuse liikmed esindavad Ühingut kõikides õigustoimingutes ühiselt;

5.2.4. juhatuse liikme tagasikutsumiseks on vajalik vähemalt 50% Ühingu liikmete või nende esindajate osavõtt üldkoosolekul. Tagasikutsumise otsustab üldkoosolek salajasel hääletusel. Juhatuse liikme tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 50% koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;

5.2.5. juhatuse liikme tagasikutsumist võib algatada, kui seda nõuavad vähemalt 10%Ühingu liikmetest;

5.2.6. tagasikutsumine tuleb vormistada kirjalikult ning esitada Ühingu juhatusele. Tagasikutsumisavalduse peab päevakorda võtma esitamisele järgneval üldkoosolekul esimese päevakorrapunktina;

5.2.7. juhatuse liikme tagasiastumise või ühingust välja arvamise korral valib üldkoosolek uue juhatuse liikme järgmisel korralisel või erakorralisel üldkoosolekul;

5.2.8. juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik;

5.2.9. juhatuse liikmed, kes oma kohustuse rikkumisega on tekitanud kahju Ühingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

6. ÜLDKOOSOLEKU TÖÖKORD

6.1. Üldkoosoleku töö vormiks on koosolek;

6.2. korralise või erakorralise koosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus;

6.3. erakorralise koosoleku kokkukutsumist võib taotleda ka Ühingu liikmete algatusel, kui seda on taotlenud vähemalt 10% liikmetest;

6.4. korralisest üldkoosolekust tuleb juhatusel Ühingu liikmeid teavitada vähemalt 3 nädalat enne üldkoosoleku toimumist ning erakorralisest üldkoosolekust vähemalt 1 nädal enne. Teavitamine toimub läbi Ühingu kodulehekülje, e-postiga, postiga või telefoni teel;

6.5. koosoleku kokkukutsujal on õigus koosolek kuulutada kinniseks. Kinnise koosoleku ajal võivad koosoleku ruumis viibida vaid Ühingu liikmed või nende esindajad ning koosoleku kokkukutsujalt selleks loa saanud inimesed;

6.6. üldkoosolekut juhatab üks juhatuse liikmeist;

6.7. juhatus võib soovi korral valida üldkoosolekut juhatama ka teisi Ühingu liikmeid;

6.8. igal Ühingu liikmel on üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on lihtkirjalike volituste alusel esindatud vähemalt 50% ühingu liikmeist. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel, kui konkreetse juhu kohta pole põhikirjas sätestatud teisiti. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus ühe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 Ühingu liikmetest;

6.9. hääletada saab otsuse poolt või vastu või jääda erapooletuks;

6.10. hääletamine Üldkoosolekul on avalik, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti;

6.11. kõik koosolekul toimuvad isikuvalimised on salajased;

6.12. üldkoosoleku kokkukutsuja võib otsustada, et hääletus on salajane, kui seda nõuab enamus kohalolevatest Ühingu liikmetest;

6.13. kõiki üldkoosolekuid protokollitakse ja vastuvõetud otsused vormistatakse eraldiaktina;

6.14. üldkoosoleku protokoll ja otsused peavad olema tehtud kättesaadavaks kümne tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

7. TEADETE AVALIKUSTAMINE

7.1. Juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude ühingu organite teated ühingu liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.

7.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmetele ka globaalsete, üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu.

8. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

8.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste Ühingu organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni ning võib määrata ka audiitorkontrolli. Revisjoni volituste aja ning selleks ajaks valitavate revisjonikomisjoni liikmete arvu otsustab üldkoosolek.

8.2. Revisjonikomisjoni liige ei pea olema Ühingu liige.

8.3. Revisjonikomisjoni liige ei tohi kuuluda juhatusse.

8.4. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

8.5. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil (revisjonikomisjonil) või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

9. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

9.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või pankroti menetluses või liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seadusega sätestatud suuruse või üldkoosoleku võimetuse korral valida seaduses või põhikirjas ettenähtud organite liikmeid või muul seaduses või põhikirjas ettenähtud juhul.

9.3. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 ühingu liikmete või nende esindajate osavõtt üldkoosolekul. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

9.4. Ühingu likvideerijaks on juhatus, kui seadusest ei tulene teisiti.

9.5. Ühingu tegevuse lõpetamise korral pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse Ühingu vara üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele, selle puudumisel kohalikule omavalitsusele või riigile.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Käesolev põhikiri on vastu võetud mittetulundusühingu Laurentsiuse Selts poolt 29. aprillil 2010. a. üldkoosolekul.

10.2. Käesolev põhikiri jõustub selle vastuvõtmisel ning Ühing tegutseb Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.

       

                                                                    29. aprillil 2010 a. Kuusalus

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login