MITTETULUNDUSÜHING LAURENTSIUSE SELTS 
 
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi „Ühing”) nimi on MTÜ Laurentsiuse Selts (lühendatult LS).

1.2. Ühingu asukoht on Kuusalu vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.

1.3. Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, selle eesmärk või põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.4. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb sama aasta 31. detsembril.
 
2. ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID
 
2.1. Ühingu tegevuse eesmärgid on:

2.1.1. Kuusalu kihelkonna piirkonna igakülgse arengu toetamine;

2.1.2. Kuusalu kihelkonna piirkonna ajaloolise pärandi kogumine, säilitamine, trükiste avaldamine;

2.1.3. kohaliku elu aktiveerimine ja mitmekesistamine;

2.1.4. kultuuriürituste korraldamine.

2.2. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks Ühing:

2.2.1. teeb koostööd kõikide avalik- ja eraõiguslike ning füüsiliste isikutega; 
 
2.2.2. püüab leida võimalusi liikmete enesetäiendamiseks;

2.2.3. korraldab ühiseid ettevõtmisi.
 
3. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Liikmed:

3.1.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib osaleda Ühingu tegevuses ja tunnistab Ühingu põhikirja;

3.1.2. liikmeks võetakse isik avalduse alusel juhatuse otsusega. Juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamisest;

3.1.3. liikme õigused ja kohustused rakenduvad juhatuse otsuse tegemise päevast;

3.1.4. Ühingust väljaastumise soovist teatab liige juhatusele kirjalikult ühe kuu ette. Juhatus edastab avalduse üldkoosolekule lahendamiseks;
 
3.1.5. Juhatus võib liikme välja arvata, kui viimane on jätnud tasumata kahe järjestikuse aasta liikmemaksu või töötab Ühingu eesmärkidele vastu või sellekohase nõusoleku on andud 3/4 selleks eraldi kokku kutsutud üldkoosolekul osalenud liikmetest.

3.2. Liikme õigused:

3.2.1. võtta hääleõigusega osa ise või oma esindaja kaudu või koos esindajaga Ühingu üldkoosolekutest;

3.2.2. võtta osa Ühingu korraldatavatest üritustest, täita Ühingu antud ülesandeid;

3.2.3. valida ja olla valitud Ühingu organitesse;

3.2.4. saada organitelt vajalikku ja piisavat informatsiooni ühingu tegevuse kohta;

3.2.5. esitada ettepanekuid kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

3.2.6. jääda otsustamisel eriarvamusele ning nõuda selle protokollimist;

3.2.7. lahkuda oma avalduse alusel Ühingust;

3.2.8. isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust Ühingu varale.

3.3. Liikme kohustused:

3.3.1. Ühingu liige peab tasuma liikmemaksu, täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite õiguspäraseid otsuseid;

3.3.2. igati aitama kaasa Ühingu tegevuse eesmärkide saavutamisele;

3.3.3. üldkoosoleku otsusega võib Ühingu liikmele kehtestada täiendavaid kohustusi. Kohustuste panemisel peab üldkoosolekul osalema vähemalt 50% Ühingu liikmetest, sh see, kellele vastav kohustus pannakse. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. 
 
4. ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUS JA VARA

4.1. Ühingu vara tekib liikmemaksudest ja muudest maksetest, kingitustest ja annetustest nende füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, kes soovivad toetada Ühingut tema eesmärkide täitmisel; riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest, kohaliku omavalitsuse eraldatud vahenditest, Ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust ning muudest laekumistest.

4.2. Ühingu majandustegevus on aus ja läbipaistev.
 
4.3. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Liikme vastutus on piiratud tasutud liikmemaksu suurusega.

4.4. Vara valdamist, kasutamist ja säilimist ning rahaliste vahendite käsutamist korraldab Ühingu juhatus põhikirjaliste ülesannete täitmiseks kooskõlas õigusaktide ja üldkoosoleku kehtestatud korraga.

4.5. Ühingu registrisse kantud vara võõrandamine võib toimuda ainult üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on 9/10 Ühingu registreeritud liikmetest.
 
5. JUHTIMINE, ÜLDKOOSOLEK JA JUHATUS

5.1. Üldkoosolek:

5.1.1. Ühingu kõrgeim organ on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt üks kord aastas;

5.1.2. üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organi pädevusse.

5.1.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.1.3.1. Ühingu ühinemine ja jagunemine;

5.1.3.2. põhikirja muutmine;

5.1.3.3. eesmärkide ja nende saavutamise vahendite muutmine;

5.1.3.4. liikmemaksu suuruse kehtestamine;

5.1.3.5. sihtotstarbeliste maksete ja nende suuruse kehtestamine; maksete suurus ei või aastas ületada 10 (kümmet) liikmemaksu määra;

5.1.3.6. juhatuse liikmete valimine; juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik;

5.1.3.7. juhatuse või selle liikmete tagasikutsumine;

5.1.3.8. juhatuse pädevust ületades tehtud otsuse tühistamine;

5.1.3.9. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

5.1.3.10. aastaaruande ja bilansi ning revisjoniaruande kinnitamine;

5.1.3.11. hinnangu andmine juhatuse tegevusele;

5.1.3.12. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

5.1.3.13. Ühingu töötaja tasustamise korra otsustamine;

5.1.3.14. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Ühingu teiste organite pädevusse;

5.1.4. üldkoosoleku otsused on avalikud ja avaldatakse Ühingu kodulehel;

5.1.5. Ühingu juhtorgan on juhatus, kes üldkoosolekute vahelisel ajal esindab Ühingut ja kes juhib Ühingu põhikirjalist tegevust ning täidab käesoleva põhikirjaga talle pandud ülesandeid üldkoosoleku delegeeritud õiguste ja kohustuste piires;

5.1.6. üldkoosolek valib demokraatlikel valimistel salajasel hääletamisel ühe- või kolme- või viieliikmelise juhatuse kolmeks aastaks;

5.1.7. Ühingu juhatuse liikmeid saab valida Ühingu liikmete seast. Juhatuse volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek.

5.2. Juhatuse ülesanded:

5.2.1. juhatusel ja juhatuse liikmetel on õigus taotleda enda tagasivalimist;

5.2.2. juhatus korraldab ühingu raamatupidamist raamatupidamiseseaduse järgi ning on aruandekohuslane üldkoosoleku ees vastavalt seadusele;

5.2.3. Ühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige;

5.2.4. juhatuse liikme tagasikutsumiseks on vajalik vähemalt 50% Ühingu liikmete või nende esindajate osavõtt üldkoosolekust. Tagasikutsumise otsustab üldkoosolek salajasel hääletusel. Juhatuse liikme tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 50% koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;

5.2.5. juhatuse liikme tagasikutsumist võib algatada, kui seda nõuavad vähemalt 10% Ühingu liikmetest;

5.2.6. tagasikutsumine tuleb vormistada kirjalikult ning esitada Ühingu juhatusele. Tagasikutsumisavalduse peab päevakorda võtma esitamisele järgneval üldkoosolekul esimese päevakorrapunktina;

5.2.7. juhatuse liikme tagasiastumise või Ühingust välja arvamise korral valib üldkoosolek uue juhatuse liikme järgmisel korralisel või erakorralisel üldkoosolekul;

5.2.8. juhatuse liikmed, kes oma kohustuse rikkumisega on tekitanud kahju Ühingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
 
6. ÜLDKOOSOLEKU TÖÖKORD

6.1. Üldkoosoleku töö vorm on koosolek;

6.2. korralise või erakorralise koosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus;

6.3. erakorralise koosoleku kokkukutsumist võib taotleda ka Ühingu liikmete algatusel, kui seda on taotlenud vähemalt 10% liikmetest;

6.4. korralisest üldkoosolekust tuleb juhatusel Ühingu liikmeid teavitada vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist ning erakorralisest üldkoosolekust vähemalt üks nädal enne. Teavitamine toimub läbi Ühingu kodulehe, e-postiga, postiga või telefoni teel;

6.5. koosoleku kokkukutsujal on õigus koosolek kuulutada kinniseks. Kinnise koosoleku ajal võivad koosoleku ruumis viibida vaid Ühingu liikmed või nende esindajad ning koosoleku kokkukutsujalt selleks loa saanud inimesed;

6.6. üldkoosolekut juhatab üks juhatuse liikmeist;

6.7. juhatus võib soovi korral valida üldkoosolekut juhatama ka teisi Ühingu liikmeid;

6.8. igal Ühingu liikmel on üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb koha peal või elektroonilise sidevahendi kaudu isiklikult või lihtkirjalike volituste alusel vähemalt 50% ühingu liikmeist. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel, kui konkreetse juhu kohta pole põhikirjas sätestatud teisiti. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus ühe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust;
 
6.9. hääletada saab otsuse poolt või vastu või jääda erapooletuks;

6.10. hääletamine üldkoosolekul on avalik, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti;

6.11. kõik üldkoosolekul toimuvad isikuvalimised on salajased;

6.12. üldkoosoleku kokkukutsuja võib otsustada, et hääletus on salajane, kui seda nõuab enamik kohalolevatest Ühingu liikmetest;

6.13. kõiki üldkoosolekuid protokollitakse, sellese kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, liikmete arv, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused;

6.14. üldkoosoleku protokoll ja otsused peavad olema kättesaadavad kümne tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist;
 
6.15. üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid kirja teel. Sel juhul tuleb liikmetele saata otsuse projekt kolmenädalase etteteatamistähtajaga.
 
7. TEADETE AVALIKUSTAMINE

7.1. Juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude Ühingu organite teated Ühingu liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.

7.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmetele ka globaalsete, üleriigiliste või kohalike erinevate meediakanalite kaudu.
 
8. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

8.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste Ühingu organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni ning võib määrata ka audiitorkontrolli. Revisjoni volituste aja ning selleks ajaks valitavate revisjonikomisjoni liikmete arvu otsustab üldkoosolek.

8.2. Revisjonikomisjoni liige ei pea olema Ühingu liige.

8.3. Revisjonikomisjoni liige ei tohi kuuluda juhatusse.

8.4. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

8.5. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil (revisjonikomisjonil) või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
 
9. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

9.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või seaduses ettenähtud juhtudel või liikmete arvu vähenemisel alla kahe või üldkoosoleku võimetuse korral valida seaduses või põhikirjas ettenähtud organite liikmeid. 

9.3. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 ühingu liikmete või nende esindajate üldkoosolekust osavõtt. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

9.4. Ühingu likvideerijaks on juhatus, kui seadusest ei tulene teisiti.

9.5. Ühingu tegevuse lõpetamise korral pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse Ühingu vara üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele, selle puudumisel kohalikule omavalitsusele või riigile.
 
10. LÕPPSÄTTED

10.1. Käesoleva põhikirja on 02. märtsil 2024 toimunud üldkoosolekul vastu võtnud mittetulundusühing Laurentsiuse Selts.

10.2. Käesolev põhikiri jõustub selle vastuvõtmisel ning Ühing tegutseb Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.

       
                                                                    
 
Vastu võetud 02. märtsil 2024 Kuusalus